You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

Hakkımızda

Antalya Opay Otomotiv

Yedek parça sat??? ve servis hizmetlerinde bilgiye, tecrübeye ve güvene dayal? ekonomik çözümler üretmek. Yenili?i sürekli takip ederek çal??anlar? bu yönde e?itmek, geli?tirmek ve profesyonel bir ?irket olarak kalmaya devam etmektedir.

Vizyon

Araç sahiplerine ekonomik, dürüst ve güvenli hizmet vermek. Bu hizmetleri teknoloji e?li?inde geli?tirmek ve devaml?l???n? sa?lamak. Mü?teri memnuniyetini en üst seviyede tutmakt?r.

Misyon

Antalya Opay Otomotiv

Antalyada Opel, Chevrolet, Tata Araçlar?n Bak?m ve Onar?m i?lerini yapan Özel Servisiz

Biz, Opay Otomotiv olarak herbiri kendi alan?nda uzmanla?m??, 20 y?l?n üzerinde bir tecrübeye sahip ekibimizle sizlere araçlar?n?zla ilgili ihtiyaç duyabilece?iniz her konuda pratik, son derece disiplinli ve etkili bir servis hizmeti sa?l?yoruz.

Mü?teri memnuniyetini her?eyden önde tutma prensibini benimsedi?imiz servis hizmetlerimizde araçlar?n?za, kendi araçlar?m?zda gösterilmesini bekledi?imiz özen ve hassasiyetle yakla??yoruz. Bu sebeple bize b?rakaca??n?z araçlar?n?z emin ellerdedir.

Güleryüzlü, disiplinli ve mü?teri odakl? çal??ma standartlar?m?z ve yetenekli teknik ekibimizle, araçlar?n?zla ilgili tüm ihtiyaçlar?n?za cevap verebilece?imize inan?yoruz!